TwitterFacebookLinkedIn

Opleiding tot psychiater

Pro Persona Groep (Pro Persona Connect, Kairos, Pompestichting en Pro Persona) beschikt over een opleiding tot psychiater. Jaarlijks starten bij ons acht artsen met een basisopleiding die tweeënhalf jaar duurt. Middels diverse klinische en ambulante stages en een stage spoedeisende psychiatrie maakt de AIOS zich de basiscompetenties van het vak eigen. Vervolgens kan de AIOS een tweede deel van de opleiding kiezen. Basisopleiding en specialisatie kunnen gevolgd worden binnen drie zogenaamde compartimenten met een eigen couleur locale;

  • Pro Persona West (Ede en Tiel) heeft de nadruk op psychiatrische psychotherapie.
  • Pro Persona Oost (Arnhem en Wolfheze) heeft de nadruk op de neuropsychiatrie: organiciteit, niet- aangeboren hersenletsel en de relatie somatiek en psyche.
  • Pro Persona Zuid (Nijmegen) heeft de nadruk op de academisering van de GGz.

Opbouw van de opleiding

De opleiding tot psychiater duurt 4½ jaar bij een full-time dienstverband. Het algemeen deel van de opleiding duurt 2,5 jaar. De studie van een van de drie aandachtsgebieden duurt 2 jaar. Bij AIOS die voor een parttime opleiding kiezen wordt de opleiding naar rato verlengd, conform de eisen van de MSRC. Een keuze kan gemaakt worden uit:

  • kinder-/jeugdpsychiatrie
  • volwassenenpsychiatrie
  • ouderenpsychiatrie

Missie en visie

Psychiaters moeten goed weten waarop zij hun handelen baseren. Wij hechten dus veel belang aan Evidence Based Medicine. Daarmee zijn we er echter nog niet: wetenschappelijke kennis dient verbonden te worden met unieke individuen met hun eigen wensen en behoeften. De AIOS dient zich dan ook goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden eigen te maken in de praktijk. Aldus wordt kunde kunst en pas dan komt het vak volledig tot bloei.

Onderwijs

De opleiding maakt onderdeel uit van het Opleidingsconsortium Psychiatrie Oost Nederland. Ook UMC St. Radboud (Nijmegen) en GGNet (Apeldoorn) nemen hieraan deel.

Het verplichte psychotherapieonderwijs en cursorisch onderwijs psychiatrie wordt centraal binnen dit consortium verzorgd volgens het landelijke onderwijsmodel en vindt plaats op donderdagochtend in Apeldoorn, Nijmegen of Wolfheze. Het omvat een aantal theoretische seminars, gericht op diverse vormen van psychotherapie, een aantal blokken klinische psychiatrie en capita selecta.

Er worden ook twee keer per jaar refereermiddagen in clusterverband georganiseerd.

Intern onderwijsprogramma

Wekelijks is er onderwijs in de vorm van kleine literatuurreferaten (EBMH/CAT) en klinische conferenties. Daarnaast is er somatisch onderwijs en referaten. Voorts individuele psychotherapie supervisies.

Het lokale onderwijs vindt in Nijmegen plaats samen met de opleiding psychiatrie van het UMC St Radboud en is geclusterd op de dinsdagmiddag: supervisie psychotherapie (CGT, systeem, psycho-dynamisch); onderwijs interne en neurologie door specialisten van UMC St Radboud; klinische conferentie van casus naar literatuur en terug. Maandelijks is er een PAOG nascholing psychiatrie. Regelmatig zijn er wetenschappelijke voordrachten.

Opleiders

Mario Braakman is de opleider van Pro Persona Groep. Het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie kan extern gevolgd worden bij Karakter.

Diensten

Gedurende de gehele opleiding is de aios ook actief in de diverse bereikbaarheidsdiensten van Pro Persona Groep. Afhankelijk van de werkplek en fase in de opleiding zijn dit voorwachtdiensten of achterwachtdiensten. Altijd is er een psychiater als achterwacht beschikbaar alsook somatische achterwachten. Afhankelijk van de dienstenpool waarin men participeert zijn er tevens avond/nacht/weekendhoofden dan wel spv-voorwachten.

Onderzoek

Binnen elk zorgprogramma vindt wetenschappelijk onderzoek plaats en AIOS kunnen in een van de onderzoeksprojecten participeren. Er zijn binnen Pro Persona Groep tal van zwaartepunten in het onderzoek zoals chronische depressie, angststoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen/psychotherapie en transculturele thema's.

Indien AIOS hiervoor interesse hebben zijn ook onderzoeksprojecten in samenwerking met o.a. UMC St Radboud of het Donders Instituut mogelijk.

Toelatingscriteria

  • in bezit van een artsendiploma
  • werkervaring als ANIOS binnen en buiten de psychiatrie strekt tot aanbeveling
  • aantoonbare affiniteit met psychiatrische patiënten

Solliciteren

Arts/ANIOS. Je kunt het hele jaar contact opnemen met de opleider voor een oriënterend gesprek over de opleiding via ons secretariaat. Meer info bij Marja Simons 06-501 91 322 of (026) 483 33 91. Je kunt ook direct je sollicitatiebrief met CV sturen naar:

M. Braakman, A-opleider psychiatrie
De Bogen
Wolfheze 2
6874BE Wolfheze

De start van de opleiding is jaarlijks per 1 maart en 1 september.