TwitterFacebookLinkedIn

Refereeravonden

Uitnodiging Webinar Eindreferaten A-opleiding

d.d. 12 mei 2020


In het kader van de opleiding presenteren artsen in opleiding tot medisch specialist, discipline psychiatrie, hun eindreferaat middels een Webinar.

Sprekers
Drs. Mariska van der Veldt, arts in opleiding tot medisch specialist, aandachtsgebied volwassenen
Drs. Brenda Baar, arts in opleiding tot medisch specialist, aandachtsgebied volwassenen
Drs. Arno van Spanje – Mathlener, arts in opleiding tot medisch specialist, aandachtsgebied ouderen
Drs. Nicole van der Horst, arts in opleiding tot medisch specialist, aandachtsgebied volwassenen
Drs. Marieke Boele, arts in opleiding tot medisch specialist, aandachtsgebied volwassenen
 
Programma
17.25 uur Opening en hosting door de voorzitters dr. Jeroen Koning en drs. Lonneke Wouts, respectievelijk opleider psychiatrie aandachtsgebied volwassenen en opleider psychiatrie aandachtsgebied ouderen Pro Persona.

17.30 – 17.50 uur Mariska van der Veldt
17.50 – 18.00 uur Discussie

18.00 – 18.20 uur Brenda Baar
18.20 – 18.30 uur Discussie

18.30 uur  Pauze

18.45 – 19.05 uur Arno van Spanje - Mathlener       
19.05 – 19.15 uur Discussie

19.15 – 19.55 uur Nicole van der Horst en Marieke Boele
19.55 – 20.15 uur Discussie

20.15 uur  Sluiting


Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, de FGZPt, de VSR en het kwaliteitsregister V&V.


Vijf jaar A- en B- dwangbehandeling in FPC de Pompestichting

Op 1 juli 2013 is dwangbehandeling mogelijk gemaakt in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichting. In navolging van de per 1 juni 2008 gewijzigde BOPZ werd het daarmee mogelijk om onvrijwillige geneeskundige behandelingen ook uit te voeren buiten acute (nood) situaties. Om te onderzoeken hoe de verruiming van bevoegdheden in de praktijk heeft uitgepakt, hebben we in FPC de Pompestichting een dossier onderzoek gedaan.

We hebben onderzocht of de verruimde bevoegdheden gebruikt worden om het risico op gevaarlijk gedrag in het kader van een psychotische stoornis te verkleinen bij tbs-gestelden.


Responsiviteit van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), die behandeld worden in de forensische psychiatrie

Uit een onderzoek onder experts blijkt dat de aanwezigheid van een ASS in de forensische psychiatrie primair gezien moet worden als een probleem van de responsiviteit (Jansen et al, 2018). Er werd geconcludeerd: “Mensen met ASS kunnen door hun beperkingen mogelijk onvoldoende profiteren van reguliere behandelingen voor delictgedrag. Meer inzicht in de leerstijl van mensen met ASS kan richting geven aan de aanpassing van bestaande behandelprogramma’s, gericht op delictgedrag”. Dit komt overeen met de situatie in de reguliere psychiatrie. Standaard behandelingen, voor uiteenlopende stoornissen, hebben vaak minder effect bij patiënten met co-morbide ASS en aanpassingen zijn nodig. Bestaande interventies om delictgedrag te verminderen lijken onvoldoende aan te sluiten bij de specifieke leerstijl, leerproblemen en beperkingen van mensen met ASS (Oosterhoff et al, 2012).
Dit onderzoek geeft een overzicht van de neurocognitieve problemen en leerstijl van mensen met een ASS en de invloed die dat heeft op de responsiviteit in gangbare interventies, specifiek gericht op agressieregulatie en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zodat er passende aanbevelingen gedaan kunnen w
orden om de responsiviteit op behandeling te vergroten.
Er is een literatuuronderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen bij de responsiviteit van patiënten met een ASS. Deze factoren zijn verder besproken in een expertmeeting. Op grond hiervan is een semigestructureerd interview voor patiënten en hun behandelaren ontwikkeld en afgenomen. Tevens zijn er verschillende vragenlijsten afgenomen om de kenmerken van ASS klinisch nader te kunnen typeren (AQ 50, ASSP, CAARS). De conclusies hieruit zullen worden gepresenteerd en vormen een opzet voor vervolg onderzoek.
Dit onderzoek is opgezet en uitgevoerd door onderzoekers van FPC de Pompestichting, Kairos, Pro Persona GGZ Nijmegen, in samenwerking met FPA de Boog, GGNet, Warnsveld, en afdeling Psychiatrie Radboudumc Nijmegen. De resultaten zullen worden gepubliceerd op de website van het Kwaliteitsinstituut Forensische Zorg (KFZ).


Cognitieve Controle Training middels PASAT bij ouderen met een depressieve stoornis: resultaten van een pilot

De depressieve stoornis is een veelvoorkomende heterogene ziekte met een   hoge prevalentie van 4 -10% per jaar (Bijl, Ravelli & van Zessen, 1998, Kessler et al 1994). Onder ouderen is de prevalentie 13-14% en is het beloop ongunstiger: slechts 20% bereikt volledige remissie (A. T. F. Beekman et al., 1995; Deeg, Schoevers, Smit, Hooijer, & Tilburg, 1997, Comijs et al 2015).
Het ongunstige beloop van de depressieve stoornis bepaalt ook uitkomsten van hartfalen, longziekten en/of diabetes mellitus (A. F. Beekman, Geerlings, Deeg, & et al., 2002). Leeftijd gerelateerde fysiologische verandering door metabole dysregualtie en frailty dragen bij aan een chronisch beloop (Marijnissen et al 2017). Traditionele antidepressieve therapie als antidepressiva en cognitieve gedragstherapie bereiken onvoldoende resultaat in de behandeling van een depressieve stoornis. Het blijft onduidelijk waarom ouderen minder effect op standard care laten zien en suggereert dat andere vormen van therapie wenselijk zijn. Dit leidde onder andere tot een zoektocht naar andere therapieën.

De Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT, Gronwall 1977) is een cognitieve controle interventie, waarvan men weet dat deze de Dorsolaterale Prefrontale Cortex(DLPFC) activeert.
Neurobiologisch gezien is een depressieve stoornis geassocieerd met een hypofunctionele DLPFC. Dit leidt tot een overactief limbisch systeem, een negatieve stemming en gaat gepaard met verminderde controle over negatieve gedachten. (De Raedt en Koster, 2010). Brunoni et al heeft in 2014 laten zien dat middels toedienen van PASAT de testpopulatie boven de 50 jaar hier het meeste van profiteerde en dat de interventie resulteerde in een verbetering van de stemming. Het gepresenteerde is een resultaat van de eerste testbevindingen uit de pilot die bij Pro Persona Arnhem Ouderen werd uitgevoerd. De pilot maakt onderdeel van een 2 jaar lopend onderzoek van de Radboud Universiteit samen met Radboud UMC, GGNet en Pro Persona.

Mindfulness Based Cognitive Therapy voor patiënten met een bipolaire stoornis, een
kwalitatief onderzoek naar de haalbaarheid en het proces van verandering

Supervisor wetenschappelijk onderzoek: Prof. Dr. A. Speckens, psychiater, Centrum voor Mindfulness, Radboud UMC

De bipolaire stoornis is een ernstige en chronische ziekte en behoort tot de top vijf van de meest disruptieve mentale stoornissen. Naast medicamenteuze behandeling bestaat er een behoefte aan additionele interventies om recidieven te voorkomen en psychologisch welbevinden van de patiënten te verbeteren. Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) werd ontwikkeld ter preventie van recidiverende depressies. Ondertussen heeft het zijn effectiviteit bewezen bij diverse (psychiatrische) stoornissen; zowel op het gebied van het verminderen van klachten, het voorkomen van recidieven, als in het omgaan met de ziekte. De inzet van MBCT bij patiënten met een bipolaire stoornis lijkt veelbelovend maar is tot nu toe onvoldoende gedegen onderzocht.

Het gepresenteerde onderzoek is onderdeel van de Balans studie, een randomized, multicenter prospectieve klinische trial waarin de effectiviteit van MBCT bij patiënten met een bipolaire stoornis onderzocht wordt. Vanavond zullen wij de resultaten van twee kwalitatieve onderzoeken presenteren: de haalbaarheid van MBCT bij patiënten met een bipolaire stoornis en het proces van verandering van MBCT op patiënten met een bipolaire stoornis.

Sluiting
De voorzitters sluiten de bijeenkomst af.

Digitale uitnodiging      
Voor aanmeldingen stuurt u een mail naar lezingen@propersona.nl, onder vermelding van “Webinar 12 mei”, u ontvangt vervolgens een link met de Zoom toegang gegevens.

Locatie
Niet van toepassing vanwege de digitale aanbiedingsvorm.