TwitterFacebookLinkedIn

Refereeravonden

13 oktober 2020

Uitnodiging webinar lezingen & eindreferaat

A- en P-opleiding

 

Conversiestoornissen

Schematherapie 


De avond wordt gevuld met een hoofdspreker, een co-referent en een opleideling die zijn eindreferaat presenteert, gerelateerd aan de lezingen van de overige sprekers.

Sprekers
Prof. Dr. Sako Visser, hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie Universiteit van Amsterdam. Daarnaast hoofd zorgprogramma somatoforme stoornissen, klinisch psycholoog en onderzoeker Pro Persona 

Msc. Luuk Stroink, gz-psycholoog in opleiding tot specialist, discipline klinische psychologie

Dr. Marjolein van Wijk, GZ-psycholoog en trainer/supervisor schematherapie. Is werkzaam bij de OG Heldringstichting (gesloten jeugdzorg) en heeft een eigen praktijk voor opleiding, supervisie en implementatie van schematherapie. 


Programma 

17.30 – 17.35 uur Opening en hosting door prof. dr. Agnes Scholing, P-opleider psychologen Pro Persona

17.35 – 18.05 uur Sako Visser 

18.05 – 18.35 uur Luuk Stroink

18.35 – 18.45 uur Pauze

18.45 – 19.30 uur Marjolein van Wijk

19.30 – 19.45 uur Ruimte voor vragen / discussie en korte nabeschouwing 

19.45 uur Sluiting

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, FGzP, de VSR en het kwaliteitsregister V&V.


Lezing Sako Visser
Samenvatting

Conversiestoornis (functioneel neurologisch symptoomstoornis): modellen, diagnostiek en behandeling.

De conversie stoornis is een complexe stoornis. Patiënten hebben bij deze stoornis last van uitval van lichamelijke functies. Dit kan zich in verschillende vormen uiten: verlammingen, tremoren, verkrampingen of pseudo epileptische aanvallen. Terwijl er neurologisch geen afwijkingen gevonden worden. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de diagnostiek, hoe deze fenomenen te verklaren en de behandeling. Bij de verklaringsmodellen wordt met name de aandacht gericht op impliciete en expliciete informatie verwerking en impliciete en expliciete aansturing van lichaamsfuncties. Duidelijk wordt dat hierover nog veel onbekend is.

De zorgstandaard conversie wordt besproken en welke behandelingen momenteel worden toegepast. Ook bij de behandelingen blijkt nog veel onbekend, onder andere wat nu de werkzame elementen zijn. Er wordt dus nog verder onderzoek gedaan naar mogelijk aanvullende interventies.

Lezing GIOS Luuk Stroink
Samenvatting

Het theoretisch kader van conversiestoornissen is nog vrij onduidelijk en controversieel. Een eerdere theorie van Kihlstrom suggereert dat er sprake is van een breuk tussen de expliciete en impliciete informatie verwerking, ofwel er is sprake van dissociatie. Maladaptieve schema’s hebben invloed op de impliciete informatieverwerking en de insteek van dit onderzoek was om te exploreren of er verhoogde maladaptieve schema’s zijn binnen de groep conversiepatiënten. Daarnaast is onderzocht of de maladaptieve schema’s van conversiepatiënten verschillen van PTSS patiënten en van de niet-psychiatrische groep. Als laatste is gekeken of er een relatie is tussen verhoogde maladaptieve schema’s en gezondheidsdisfunctioneren. De resultaten geven weer dat het wel meevalt met de verhoogde schema’s van conversiepatiënten en dat de schema’s van PTSS patiënten niet overeenkomen met die van de conversiegroep. Maar hebben conversiepatiënten wel zicht op hun eigen maladaptieve schema’s bij zelfrapportage wanneer er sprake is van dissociatie of een breuk? En, wat als we meerdere metingen zouden uitvoeren tijdens een behandeling bij een conversiegroep?

Lezing Marjolein van Wijk 
Samenvatting

Schematherapie is een evidence-based behandeling voor borderline persoonlijkheidsstoornis en wordt steeds vaker toegepast op overige chronische en complexe problematiek. In deze lezing wordt uitgebreid ingegaan op het theoretisch model van schematherapie, waarbinnen basisbehoeften, vroege onaangepaste schema’s, schema-coping en schemamodi centrale constructen zijn. Elk van deze constructen wordt besproken en er worden praktijkvoorbeelden gegeven waaruit de samenhang tussen deze constructen (zoals ondersteund door wetenschappelijk onderzoek) blijkt. De effectiviteit van schematherapie bij relatief nieuwe toepassingsgebieden (bijv. depressie, verslaving, adolescenten, forensische psychiatrie) wordt besproken. Vervolgens wordt ingegaan op het verloop van een behandeling met schematherapie: welke fases worden doorlopen en welke technieken worden daarbij ingezet? Casuïstiek zal gebruikt worden om dit te illustreren.

Sluiting
De host en co-host sluiten de bijeenkomst af.

Digitale uitnodiging
Voor aanmeldingen stuurt u een mail: lezingen@propersona.nl onder vermelding van “Webinar 13 oktober”. U ontvangt vervolgens een link met de Zoom toegang gegevens.

NB Locatie
NVT vanwege de digitale aanbiedingsvorm.